Menubalk

 

 

 

 

 

 

 

18-11-2013

 

 

 

 

Ds. Willem Kalkman, Verbi Divini Minister

* 08-02-1932 - † 12-11-2013

 

Was Gott tut, das ist wohlgetan,
Es bleibt gerecht sein Wille;
Wie er fängt meine Sachen an,
Will ich ihm halten stille.
Er ist mein Gott,
Der in der Not
Mich wohl weiß zu erhalten;
Drum lass ich ihn nur walten.
(J.S. Bach, tekst uit BWV 98)

Wat God doet, dat is welgedaan,
zijn wil is wijs en heilig.
'k Zal aan zijn hand vertrouwend gaan,
die hand geleid mij veilig.
In nood is mij,
zijn trouw nabij.
Ja Hij, de Heer, der heren,
blijft eeuwig wijs regeren.
(Herv.Bundel 1938 / LBK 432)

 

Wat God doet is wel gedaan (Harmonium; Klaas Hoek)

 

 

Preken op een krukje in de Bijenkorf

Artikel uit Reformatorisch Dagblad 09-10-2009 19:46 | Ardjan Logmans | Foto: Anton Dommerholt | Lees dit artikel hier

 

Ds. W. Kalkman begraven

 

Deuteronium 34:1-8

1 Toen ging Mozes op uit de vlakke velden van Moab, naar den berg Nebo, op de hoogten van Pisga, welke recht tegenover Jericho is; en de HEERE wees hem dat ganse land, Gilead tot Dan toe; 2 En het ganse Nafthali, en het land van Efraïm en Manasse, en het ganse land van Juda, tot aan de achterste zee; 3 En het Zuiden, en het effen veld der vallei van Jericho, de palmstad, tot Zoar toe. 4 En de HEERE zeide tot hem: Dit is het land, dat Ik Abraham, Izak en Jakob gezworen heb, zeggende: Aan uw zaad zal Ik het geven! Ik heb het u met uw ogen doen zien, maar gij zult daarheen niet overgaan.
5 Alzo stierf Mozes, de knecht des HEEREN, aldaar in het land van Moab, naar des HEEREN mond. 6 En Hij begroef hem in een dal, in het land van Moab, tegenover Beth-peor; en niemand heeft zijn graf geweten, tot op dezen dag.7 Mozes nu was honderd en twintig jaren oud, als hij stierf; zijn oog was niet donker geworden, en zijn kracht was niet vergaan.
8
En de kinderen Israëls beweenden Mozes, in de vlakke velden van Moab, dertig dagen; en de dagen des wenens, van den rouw over Mozes, werden voleindigd.
   

Psalm 91

 
1 Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen.
2 Ik zal tot den HEERE zeggen: Mijn Toevlucht en mijn Burg! mijn God, op Welken ik vertrouw!
3 Want Hij zal u redden van den strik des vogelvangers, van de zeer verderfelijke pestilentie.
4 Hij zal u dekken met Zijn vlerken, en onder Zijn vleugelen zult gij betrouwen; Zijn waarheid is een rondas en beukelaar.
5 Gij zult niet vrezen voor den schrik des nachts, voor den pijl, die des daags vliegt;
6 Voor de pestilentie, die in de donkerheid wandelt; voor het verderf, dat op den middag verwoest.
7 Aan uw zijden zullen er duizend vallen, en tien duizend aan uw rechterhand; tot u zal het niet genaken.
8 Alleenlijk zult gij het met uw ogen aanschouwen; en gij zult de vergelding der goddelozen zien.
9 Want Gij, HEERE! zijt mijn Toevlucht! Den Allerhoogste hebt gij gesteld tot uw Vertrek;
10 U zal geen kwaad wedervaren, en geen plage zal uw tent naderen.
11 Want Hij zal Zijn engelen van u bevelen, dat zij u bewaren in al uw wegen.
12 Zij zullen u op de handen dragen, opdat gij uw voet aan geen steen stoot.
13 Op den fellen leeuw en de adder zult gij treden, gij zult den jongen leeuw en den draak vertreden.
14 Dewijl hij Mij zeer bemint, spreekt God, zo zal Ik hem uithelpen; Ik zal hem op een hoogte stellen, want hij kent Mijn Naam.
15 Hij zal Mij aanroepen, en Ik zal hem verhoren; in de benauwdheid zal Ik bij hem zijn. Ik zal er hem uittrekken, en zal hem verheerlijken.
16 Ik zal hem met langheid der dagen verzadigen, en Ik zal hem Mijn heil doen zien.
   
   

Gepubliceerd op: 28 juni 1997
Door J. van t Hul

Een laatste woord uit Jozua 1

 
Ds. W. Kalkman: Ik houd van de vroomheid van de Waarden  
   

GENDEREN De pastorie aan de Kerkstraat wordt gaandeweg leger. De studeerkamer raakt ontmanteld. En de boeken zitten allemaal al in de doos. Morgenmiddag preekt ds. W. Kalkman in zijn gemeente Genderen afscheid. De tijd zit er voor mij op.
De hervormde predikant van Genderen heeft 38 jaar in het ambt gestaan. Eerder dit jaar werd hij 65. En het is de kerkelijke orde om dan te stoppen. Ik ben in heel mijn denken een kerkordelijk mens, dus onderwerp ik me maar
Ds. Kalkman is er de man niet naar om weemoedig terug te blikken, om vol deernis afscheid te nemen. Geen weemoed. Ik denk dat dat niet mag. Ik ben al weken met dit afscheid bezig en hoop niet door emoties te worden overweldigd. Die laatste dienst wil ik positief tegemoet treden. De tekst voor mijn afscheidspreek wordt Jozua 1 vers 7:
Alleenlijk wees sterk en heb zeer goede moed, dat gij waarneemt te doen naar de ganse wet, welke Mozes, Mijn knecht, u geboden heeft, en wijk daarvan niet, ter rechter noch ter linkerhand, opdat gij verstandelijk handelt alom, waar gij zult gaan.
Daarmee zeg ik: Alstublieft gemeente, hier ligt het.


Bijstand

Volgende week verhuist het echtpaar Kalkman naar Papendrecht (Ik kan daar 35 meter boeken kwijt, heb ik gezien, en dat is precies genoeg). De emeritus predikant gaat in Dinteloord bijstand in het pastoraat verlenen. Ik mag er zelfs een avond catechiseren en daar ben ik heel wijs mee. Dat is arbeid naar m’n hart, want ik ben de afgelopen 34 jaar ook parttime leraar godsdienst geweest. Omgaan met de jeugd, dat ligt me wel. In Ameide, m’n vorige gemeente, had ik veertien groepen catechisanten. Als je dat niet met een zeker gemak doet, dan sneeuw je onder.
Ds. Kalkman heeft vier gemeenten gediend: Willige Langerak (19591965), Driebergen (19651972), AmeideTienhoven (19721994) en Genderen (19941997). Vaak vroeg hij te veel van zichzelf. Ik ben een gedreven mens die nog steeds onder de indruk is van de colleges van prof. Edelkoort. Edelkoort zei altijd: Als het voor het koninkrijk Gods is, is het nooit mooi genoeg. Dat overvraagt wel eens. In 1993 ging het niet meer. De dokter stond ervan te kijken dat ik nog leefde. Nu heb ik zes omleidingen en die heb ik niet voor niets. Daarom was het ook nodig dat ik een kleine gemeente kreeg: Genderen. Maar in Ameide is mijn hart achtergebleven.

Trouwe kern

De hervormde gemeente van Genderen wordt gedragen door een ongelooflijk trouwe, maar kleine kern. Daaromheen zit een grote, grauwige rand van mensen die het allemaal niet zo veel doet.
In Ameide stond hij 22 jaar. Daar heb ik leren houden van de vroomheid van de Waarden. Wat vroomheid is? Dat is: de praktische godzaligheid, dat is: als de praktijk van elke dag, de praktijk van handel en wandel, gedragen wordt door een overtuigd innerlijk.
Driebergen was een gemeente die een fors beroep deed op de innerlijke wortels van haar predikant. Daar heb ik geleerd op mijn fundament te blijven staan. Sindsdien heb ik ook nooit veel tijd meer besteed aan bijkomstigheden en randverschijnselen. Daar heb ik geleerd nuchter en realistisch te zijn. Voor veel Brabanders ben ik een luis in de pels. Ik vraag altijd maar recht op de man af hoe het er voor staat. Dan kijken ze wat glazig. Wat of ik bedoel? Gewoon, of u bekeerd bent. Dus: Meneer, als u er nou straks niet meer bent, waar bént u dan? Mevrouw, als u morgen nu wegvalt, welk adres zult u dan achterlaten? Zulke vragen vinden ze in Brabant al gauw lastig. Maar daar draait toch alles om, om die ene vraag op welk fundament ons levenshuis is gebouwd.

Storm

Ds. Kalkman beschouwt zichzelf als verschrikkelijk hervormd. Ik heb altijd midden in de Gereformeerde Bond gestaan, geprobeerd niet af te wijken, niet ter rechter en niet ter linkerzijde. Het stormt wel erg in de kerk op t ogenblik. Het ligt er natuurlijk maar aan waar je staat, maar het tocht overal. Maar zolang ik nog een vierkante meter ruimte krijg om de boodschap van Schrift en belijdenis te mogen verkondigen, wil ik blijven waar ik ben. Hebben we dan alles tegen, we hebben de Heilige Geest mee. In de Hervormde Kerk heb ik leren geloven, daar ben ik door de Heere opgezocht en ze zullen me er met een flinke kar moeten uitrijden, want anders gebeurt t niet!
In de prediking stond bij de Genderense pastor een zorgvuldige exegese voorop, om van daaruit directe lijnen te trekken naar de concrete situatie van elke dag. Soms lukt je dat. Soms kom je echter als een geslagen hond van de preekstoel af. Of dat trekken van lijnen naar de situatie van vandaag bevinding mag heten? Dat is pure bijbelse bevinding. Daar mag je nog aan toevoegen: Hoort wat mij God deed ondervinden. Het in Christus Jezus geborgen zijn, dient nu eenmaal belééfd te worden. Punt uit. Maar naarmate ik ouder geworden ben, ben ik er ook steeds meer van overtuigd geraakt dat het een godswonder is als mensen tot verandering komen.

 

   

Atrium

Ik kan heilig vertoornd en ook intens verdrietig worden als ik merk dat mensen slordig met de kerkgang omgaan. Als ze zich bijvoorbeeld niet voorbereiden op de zondag. Dat moet een dominee, dat moet ook een gemeentelid, want het ís nogal wat om van míjn huis over te stappen in Gods huis. De vroege christelijke kerk kende daartoe het atrium. Daarbij beoogde men los te komen van het dagelijkse ritme en zich voor te bereiden op de verkondiging van het Woord. Elke kerkganger moet zorgen voor zijn eigen atrium. Als het zaterdagsavonds laat is geworden, als je zondags met een slaperig gezicht in de kerkbank zit, dan vallen er geestelijke klappen.

Ik heb op zondagmorgen wel eens door het dorp gelopen. Als ik dan iemand aan tafel in zijn Bijbel zag zitten lezen, dan dacht ik: Hé, híer gebeurt wat!

 

 

Predikanten van de Hervormde Gemeente Ameide-Tienhoven opgericht in 1578:

ber* naam intrede herkomst afscheid
/losmaking
vervolg ber**
  ds. H.L. van Steenwijk (Henricus Lucasz.) ??-06-1578   ??-05-1581 Rockanje  
  ds. G. van Driel (Gervasius) ??-??-1588   ??-??-1590 Jutphaas  
  ds. J. Andelius (Johannes) ??-??-1592 Westzaan ??-??-1595 Gouda  
  ds. P. Jacobi (Petrus) ??-??-1596   ??-??-1604    
  ds. L. Vogelsang (Ludgerus) ??-??-1605 Oldenzaal ??-??-1608 Vianen  
  ds. E.F. Auricanus (Edzardus Frederici) ??-??-1609   ??-??-1660 emeritus  
  ds. E. Jonkhout (Edmundus) ??-??-1660 kandidaat ??-??-1682 overleden  
  ds. B. van Hermkhuysen (Bernardus) ??-11-1682 Meliskerke ??-??-1687 Oost-Zaandam  
  ds. J. Schalkwijk van de Velde (Justus) ??-??-1687 kandidaat 27-11-1692 Zaltbommel  
  ds. J.G. Barovius (Johannes Georgius) 22-10-1693 kandidaat 24-08-1741 emeritus  
01 ds. H. Cappenberg (Henricus) 10-12-1741 Oosterland (N-H.) 23-08-1748 overleden 00
01 ds. J. van Rossum (Johannes) 22-12-1748 Zuid-Beijerland 02-11-1749 Zwolle 01
01 ds. H. de Wilhem (Hieronymus) 05-07-1750 Kloetinge 27-11-1757 Lekkerkerk 01
01 ds. H.G. van Breugel (Herman Gerard) 20-08-1758 Berchem 10-02-1760 Dordrecht 01
01 ds. H. Boon (Henricus) 13-04-1760 kandidaat 01-11-1778 Acquoy 01
01 ds. J.F. Moltzer (Johannes Franciscus) 25-07-1779 Marssum 20-01-1788 Kethel 03
02 ds. M.S. van Heijnsbergen (Matthias Surmannus) 10-08-1788 Venhuizen 25-05-1827 overleden 00
02 ds. A.J. Diemont (Adolf Johan) 19-10-1828 Tuil 25-06-1854 emeritus 00
01 ds. W. van Beuningen 12-11-1854 Rossum 29-10-1882 emeritus 00
05 ds. P. Bongers (Pieter) 12-04-1885 kandidaat 27-05-1888 Eemnes-Buiten 09
03 ds. J.F. de Klerk (Johannes Frederik) 02-12-1888 Dirksland 25-09-1892 Onstwedde 12
04 ds. E.S. Postma (Eize Sipkes) 18-06-1893 Jutphaas 02-06-1901 Blauwkapel 08
04 ds. M. van Grieken (Maarten) 10-08-1902 Nieuwerkerk aan den IJssel 10-07-1910 Delft 07
11 ds. A.H.J.G. van Voorthuizen (Aart Hendrik Jan Gerard) 07-01-1912 kandidaat Ede 03-05-1914 Zegveld 01
06 ds. N. van der Snoek (Nicolaas) 08-08-1915 Vlaardingen 23-06-1918 Zetten - Andelst 06
03 ds. A.F.P. Pop (Adrianus Franciscus Petrus) 15-12-1918 Middelharnis 17-07-1921 Nijkerk 04
01 ds. L.G. Bruijn (Leendert Goris) 28-08-1921 kandidaat Zeist 31-12-1922 Oene 01
11 ds. C.J. van der Graaf (Cornelis Jan) 25-01-1925 Kockengen 15-04-1928 Nijkerk 09
03 ds. E. Schimmel (Evert) 04-11-1928 Lunteren 30-04-1939 emeritus 29
02 ds. J.J. Poot (Johannes Jacobus) 03-09-1939 Bunschoten 30-06-1946 Barneveld 21
08 ds. C. van Dop (Cornelis) 20-04-1947 Voorthuizen 24-09-1950 Huizen 11
19 ds. C. Graafland (Cornelis) 13-09-1953 kandidaat Gouda 09-03-1958 Woerden 05
11 ds. S. Meijers 20-12-1959 Hoogblokland 28-03-1965 Ermelo 02
07 ds. P.J. Bos 01-05-1966 Sprang 09-04-1972 Ridderkerk-Slikkerveer 13
01 ds. W. Kalkman 25-06-1972 Driebergen 19-06-1994 Genderen 03
            -
  2e predikantsplaats sedert 6-10-1985        
01 ds. G.J. Wolters (p-t) 06-10-1985 Wassenaar 24-05-1993 Hoogeveen 01
01 ds. D. van de Streek 31-10-1993 Mastenbroek 28-06-1998 Rijssen 01
02 ds. F. Wijnhorst 22-01-1995 Ridderkerk 30-04-2000 Ermelo 04
06 ds. T. Wegman (Theodorus) 29-08-1999 Benschop ??-??-2010 emeritus 01
02 ds. H.L. Versluis 17-09-2000 Kamperveen 11-09-2005 Wageningen 01
08 ds. J. Alma 20-04-2008 Eethen – Drongelen      

*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.